ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐรดา จันฟุ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพร พิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรวยพร หมายสม
ครูชำนาญการพิเศษ