ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพร พิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐชาติ ร่วมญาติ
ครูอัตราจ้าง

ทวีชัย โลราช
ครูอัตราจ้าง

ปัทมา อาภาวัง
ครูอัตราจ้าง