ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชลธิชา มังคละ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษ