ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ