ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรินทร์ จิตอารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุรินทร์ ชมศักดิ์
ครู คศ.1