ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรินทร์ จิตอารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภณชล เภตะกร
ครูอัตราจ้าง