กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัชนียา จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0895611956

นายมงคล วีระ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0832021502