ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญจนา อุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลธิชา มังคละ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษิ์ โลนันท์
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์
ครูชำนาญการ

นายวัชระ ปายสาร
พนักงานราชการ

อดิศร คำวัง
ครูอัตราจ้าง