ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัญจนา อุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษิ์ โลนันท์
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์
ครู คศ.1