กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญจนา อุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0899512391

นางชลธิชา มังคละ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0817844369

นายสมพงษิ์ โลนันท์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 08357114156

นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์
ครูชำนาญการ

นายวัชระ ปายสาร
พนักงานราชการ

อดิศร คำวัง
ครูอัตราจ้าง