กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์