ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัมพร แปงเครื่อง
ครูทรงคุณค่า

นายณัฐพงษ์ ไชยชนะ
ครูอัตราจ้าง