กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธิดา คำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยกานต์ กาสอน
ครูคศ.1