ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิดา คำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา สานใจ
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยกานต์ กาสอน
ครูคศ.1