ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ โนศรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน