ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพัชราภา ผาแสง
ผู้อำนวยการ

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน