ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ โนศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชราภา ผาแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564
เบอร์โทรศัพท์ : 086-645-2813
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ ไชยเชิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน