ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ ไชยเชิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ จันต๊ะยอด
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน