ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 14
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 17
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 20
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 77
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 27
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 30
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 34
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 107
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 643
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 357
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 336
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 371
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 426
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 563
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 549
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 416
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 391
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 933
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 943
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 349
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 1141
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 359
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 377
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 262
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 393