ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.79 KB 7094
ปกแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.05 KB 7086
คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 332.85 KB 7090
สว.กร.8 และ 9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.61 KB 7111
สว.กร.7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.13 KB 7119
หลักสูตรรักษ์ป่าน่านโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 7114
ตัวอย่าง-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักษ์ป่าน่าน-วิชาศิลปะ-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 7107
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 7092
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.5 KB 7161
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.51 KB 7138
รายชื่อนักเรียน-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.14 KB 7137
ใบปะหน้าข้อสอบ2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 7130
คำชี้แจงและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 7130
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 7139
สว.กร.6 Word Document ขนาดไฟล์ 469.54 KB 8595
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 7192
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 7147
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 365 KB 7138
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 7127
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 7173
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 7134
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 7132
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 7131
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.49 KB 7149
แผนการศึกษาชาติ20ปี 7175
สว.กร.5 Word Document ขนาดไฟล์ 49.68 KB 7201
สว.กร.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.72 KB 7226
สว.กร.3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.86 KB 7215
สว.กร.2 Word Document ขนาดไฟล์ 46.6 KB 7206
สว.กร.1 Word Document ขนาดไฟล์ 47.62 KB 7187
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET สังคมศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 7129
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 7131
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 7164
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 7140
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 7122
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 7140
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.25 KB 7146
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.84 KB 7126
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 7133
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 7145
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 7186
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 7153
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 7229
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 7154
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 7159
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 7162
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 7242
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 7783
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 7475
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 7463
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 7530
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 7535
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 7743
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 7691
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 7517
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 7492
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 8057
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 13445
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 7460
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 8250
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 7456
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7491
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 7361
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 7494