ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 14
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 17
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 72
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 19
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 26
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 29
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 101
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 637
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 351
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 332
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 366
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 419
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 548
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 542
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 408
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 384
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 927
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 940
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 344
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 1131
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 353
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 371
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 259
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 389