ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 8
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 14
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 18
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 91
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 624
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 340
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 317
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 358
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 409
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 538
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 523
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 397
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 377
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 907
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 924
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 338
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 1120
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 343
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 362
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 243
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 377