ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 6
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 8
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 64
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 15
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 21
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 24
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 92
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 627
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 342
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 318
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 362
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 412
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 541
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 527
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 401
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 378
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 911
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 928
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 338
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 1121
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 347
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 362
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 243
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 381