ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.14 KB 14
ใบปะหน้าข้อสอบ2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 21
คำชี้แจงและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 23
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 29
สว.กร.6 Word Document ขนาดไฟล์ 469.54 KB 62
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 23
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 23
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 365 KB 25
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 19
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 25
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 23
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 17
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 16
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.49 KB 41
แผนการศึกษาชาติ20ปี 59
สว.กร.5 Word Document ขนาดไฟล์ 49.68 KB 65
สว.กร.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.72 KB 71
สว.กร.3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.86 KB 62
สว.กร.2 Word Document ขนาดไฟล์ 46.6 KB 56
สว.กร.1 Word Document ขนาดไฟล์ 47.62 KB 70
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET สังคมศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 21
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 23
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 49
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 19
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 20
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 25
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.25 KB 26
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.84 KB 22
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 25
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 38
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 39
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 38
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 108
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 48
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 53
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 52
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 123
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 662
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 372
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 354
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 399
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 442
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 612
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 567
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 431
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 406
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 957
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 961
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 372
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 1155
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 376
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 394
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 278
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 412