ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.79 KB 48074
ปกแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.05 KB 48221
คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 332.85 KB 48658
สว.กร.8 และ 9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.61 KB 48108
สว.กร.7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.13 KB 48416
หลักสูตรรักษ์ป่าน่านโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 48266
ตัวอย่าง-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักษ์ป่าน่าน-วิชาศิลปะ-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 49283
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 48291
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.5 KB 48229
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.51 KB 48112
รายชื่อนักเรียน-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.14 KB 48083
ใบปะหน้าข้อสอบ2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 48147
คำชี้แจงและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48409
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 48324
สว.กร.6 Word Document ขนาดไฟล์ 469.54 KB 48433
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 48520
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48611
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 365 KB 48472
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 48189
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 48070
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48386
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 48101
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 48222
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.49 KB 48522
แผนการศึกษาชาติ20ปี 48079
สว.กร.5 Word Document ขนาดไฟล์ 49.68 KB 48232
สว.กร.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.72 KB 48279
สว.กร.3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.86 KB 48108
สว.กร.2 Word Document ขนาดไฟล์ 46.6 KB 48357
สว.กร.1 Word Document ขนาดไฟล์ 47.62 KB 48105
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET สังคมศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 48162
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 48185
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 48224
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 48397
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 48157
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 48234
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.25 KB 48099
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.84 KB 48065
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 48493
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 48446
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 48252
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 48374
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 48135
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 48109
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48357
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 48260
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 48415
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 48253
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 48336
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 48188
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 48104
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 48286
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48287
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 48188
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 48489
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 48264
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 48213
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 48551
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 48180
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 48244
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 48150
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48339
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 48126
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 48331