ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.79 KB 33691
ปกแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.05 KB 33683
คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 332.85 KB 33694
สว.กร.8 และ 9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.61 KB 33708
สว.กร.7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.13 KB 33719
หลักสูตรรักษ์ป่าน่านโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 33827
ตัวอย่าง-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักษ์ป่าน่าน-วิชาศิลปะ-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 34571
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 33691
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.5 KB 33794
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.51 KB 33742
รายชื่อนักเรียน-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.14 KB 33737
ใบปะหน้าข้อสอบ2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 33729
คำชี้แจงและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 33727
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 33735
สว.กร.6 Word Document ขนาดไฟล์ 469.54 KB 37680
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 33827
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 33747
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 365 KB 33769
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 33723
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 33776
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 33731
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 33745
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 33727
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.49 KB 33749
แผนการศึกษาชาติ20ปี 33772
สว.กร.5 Word Document ขนาดไฟล์ 49.68 KB 33802
สว.กร.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.72 KB 33828
สว.กร.3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.86 KB 33812
สว.กร.2 Word Document ขนาดไฟล์ 46.6 KB 33844
สว.กร.1 Word Document ขนาดไฟล์ 47.62 KB 33786
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET สังคมศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 33726
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 33729
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 33763
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 33740
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 33723
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 33736
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.25 KB 33741
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.84 KB 33724
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 33731
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 33741
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 33803
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 33749
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 33830
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 33753
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 33758
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 33760
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 33840
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 34381
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 34077
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 34064
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 34128
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 34127
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 34337
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 34303
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 34116
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 34085
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 34652
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 42439
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 34054
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 34846
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 34049
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 34094
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 33954
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 34089