ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.79 KB 93678
ปกแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.05 KB 93670
คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 332.85 KB 93674
สว.กร.8 และ 9 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.61 KB 93694
สว.กร.7 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.13 KB 93705
หลักสูตรรักษ์ป่าน่านโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 93812
ตัวอย่าง-แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักษ์ป่าน่าน-วิชาศิลปะ-ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 94457
ปกปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 93678
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.5 KB 93774
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.51 KB 93726
รายชื่อนักเรียน-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.14 KB 93724
ใบปะหน้าข้อสอบ2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.06 KB 93715
คำชี้แจงและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 93714
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (แบบ%) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 93723
สว.กร.6 Word Document ขนาดไฟล์ 469.54 KB 97664
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 93814
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 93731
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 365 KB 93756
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 93710
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 93762
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 93718
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 93722
งานสวนพฤษฯ+พอเพียง-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 93713
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.49 KB 93733
แผนการศึกษาชาติ20ปี 93758
สว.กร.5 Word Document ขนาดไฟล์ 49.68 KB 93789
สว.กร.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.72 KB 93815
สว.กร.3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.86 KB 93800
สว.กร.2 Word Document ขนาดไฟล์ 46.6 KB 93831
สว.กร.1 Word Document ขนาดไฟล์ 47.62 KB 93773
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET สังคมศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 93714
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.6 KB 93714
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 93749
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 93726
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 93709
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 93723
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.25 KB 93728
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.84 KB 93709
วิเคราะห์คะแนนPre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 93718
แบบฟอร์มขอแลกคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 93728
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 93784
การวัดและประเมินผลด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.52 KB 93736
แผนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16 KB 93814
บันทึกคะแนนsgs RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.4 KB 93740
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 93745
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.87 KB 93747
แผนที่บ้านนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 93826
รูป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.91 MB 94367
รูป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 94063
รูป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 94049
รูป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 94113
123 Word Document ขนาดไฟล์ 13.47 KB 94117
โรงเรียนรัฐในอ.ท่าวังผา Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 94325
ประวัติโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 94285
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสารธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 94105
เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานต่างๆของ สพม.37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.54 KB 94074
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.25 KB 94641
การควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 102429
ข้อมูลคะแนนโอเนต รร.สารธรรม ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 13.02 KB 94043
ปฏิทินปฏิบัติงาน รร.สารธรรมวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.69 KB 94834
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 94039
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 94084
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 93943
ตารางส่ง 250 งวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 94078