ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ )

 

ระดับชั้นเรียน

 

จำนวนห้อง

เพศ

 

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๒๗

๒๕

๕๒

ม.๒

๓๒

๒๔

๕๖

ม.๓

๓๕

๓๙

๗๔

รวม ม.ต้น

๙๔

๘๘

๑๘๒

ม.๔

๓๕

๓๗

๗๒

ม.๕

๒๕

๓๘

๖๓

ม.๖

๒๕

๒๓

๔๘

รวม ม.ปลาย

๘๕

๙๘

๑๘๓

รวมทั้งหมด

๑๒

๑๗๙

๑๘๖

๓๖๕