พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ                

.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

พัฒนาประสิทธิภาพของครูให้มีความรู้  ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

พัฒนาการบริหารจัดการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  รวมทั้งเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด

     ประโยชน์สูงสุด


เป้าประสงค์     นักเรียนโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาและอยู่ในสังคมแบบพอเพียงได้อย่างมีความสุข