วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์   มุ่งส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ดำรงตนแบบพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ปรัชญา         เรียนดี   มีวินัย    ใฝ่อาชีพ