ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตั้งอยู่บ้านปงหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลชุม           อำเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์

๒๕๓๕   ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       มีเนื้อที่ ๒๕  ไร่  ๓  งาน  ๖๗  ตารางวา  

อักษรย่อ  ส..  สีประจำโรงเรียนคือ สีเหลือง ม่วง   สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ    

ดอกบัว        คำขวัญประจำโรงเรียน คือ  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่อาชีพ”  จำนวนนักเรียนครั้ง

แรกทั้งหมด ๕๖ คน      เป็นชาย ๒๗ คน หญิง  ๒๙  คน  จัดเป็น  ๒ ห้องเรียน  ทาง

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่าน   แต่งตั้งให้  นายอุทัย  ขัติยศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่าวังผาพิทยาคม  มาดูแลโรงเรียนในครั้งแรก         เมื่อก่อตั้ง  และต่อมามีผู้บริหาร  ดังนี้

                    ปี  .. ๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๕๓             นายเกียรติชาย    ทิพย์บุญศรี

                    ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน                    นายศักดิ์   โนศรี

ปัจจุบันโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร     มีครูปฏิบัติการสอนจำนวน   ๒๑  คน                 

พนักงานราชการ   ๒ คน  พนักงานบริการ  ๒  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน   มีจำนวน

นักเรียน  ๓๖๕  คน   มีจำนวน ห้องเรียน  ๑๒  ห้อง   โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑