แผ่นที่ป่าไม้ที่คงเหลือในเขตพื้นที่ที่ศึกษา
แผ่นที่ป่าไม้ที่คงเหลือในเขตพื้นที่ที่ศึกษา ในเขต ต.ตาลชุม