แผ่นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
แผ่นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในเขต ต.ตาลชุม