ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ส.ค. 57 ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่
08 ส.ค. 57 ถึง 09 ส.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
30 พ.ค. 57 ถึง 31 พ.ค. 57 ค่ายพุทธบุตรปี 2557